คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ปรัชญา

กศน. อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นองค์กรใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม เน้นนำบริการ

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  ( Learning and Information and Communication  Tecnology  : LICT )

เอกลักษณ์

สถานศึกษา ICT

พันธกิจ

  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  3.  ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  4.  พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต
  5. พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  6. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  7. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
  8. กำกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  นิเทศภายใน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1. ร้อยละของประชากรได้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม

2. ร้อยละของสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มมากขึ้น

3. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

4.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ประชากรวัยแรงงานมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.ร้อยละของประชากรวัยแรงงานที่เข้ารับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

2.ร้อยละของชุมชนที่มีฐานอาชีพเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำของสถานศึกษา

3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่หลากหลาย ที่สามารถยกระดับไปสู่วิสาหกิจชุมชนอันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศได้

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1.ประชากรวัยแรงงานที่สำเร็จการศึกษาอาชีพมีงานทำสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

2.ชุมชนสามารถสร้างฐานอาชีพใหม่ตามสาขาการศึกษาอาชีพที่จัดบริการ

4. องค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. หน่วยงานและสถานศึกษานำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร และจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชน

2.ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยี

6. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.ร้อยละของบุคลากรของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

2.บุคลากรของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

7. หน่วยงานและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1. สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย