คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร       

     สมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนปากน้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้าเสือเสด็จประพาสทางชลมารคกำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้จงรักภักดี

     จังหวัดนี้เดิมเรียกว่า ”ท่าจีน” เพราะแต่เดิมเป็นตำบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนนำสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมากจึงเรียกติดปากกลายเป็นตำบล ”ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ. 2091  ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นที่ระดมพลสำหรับสู้รบกับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง “สาครบุรี” เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรูที่จะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้นมาจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรด
ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร

     ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาลและประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ตำบลท่าฉลอมเมื่อปี พ.ศ. 2449 ต่อมา พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า“เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “มหาชัย” ที่คนชอบเรียกกันนั้นเป็นชื่อของคลองที่ขุดขึ้นที่ตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว

คำขวัญ จังหวัดสมุทรสาคร

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์

อาณาเขต

สภาพทั่วไป

อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  30  กิโลเมตร  มีพื้นที่จำนวน 492.040  ตารางกิโลเมตร  มีถนนพระราม  2  ตัดผ่าน  และมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน

เขตติดต่อ

        ทิศเหนือ             ติดกับ       อำเภอบ้านแพ้ว  และอำเภอกระทุ่มแบน

        ทิศตะวันออก       ติดกับ       เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

        ทิศตะวันตก         ติดกับ       อำเภอบ้านแพ้ว  และจังหวัดสมุทรสงคราม

        ทิศใต้                ติดกับ       อ่าวไทย

ลักษณะภูมิประเทศ

     อำเภอเมืองสมุทรสาคร  มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  1.00  - 2.00  เมตร   มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน  ตามแนวเหนือ-ใต้ลงสู่อ่าวไทย พื้นที่ตอนล่างของ       อำเภอเมืองสมุทรสาคร  อยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว  41.8   กิโลเมตร    จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล   เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  และทำนาเกลือ

ลักษณะภูมิอากาศ

     อำเภอเมืองสมุทรสาคร  มีลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบฝนเมืองร้อน  เนื่องจากได้รับอิทธิพล  จากลมบก  ลมทะเล  และ  มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านในช่วงฤดูร้อน  จึงทำให้มีความชื้นในอากาศสูง     มีฝนตกปานกลาง  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  26 – 28   องศาเซลเซียส

ประชากร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร  มีประชากร   จำนวน  240,056  คน    จำนวน   102,553   ครัวเรือน   และจำนวนประชากรแฝง  จำแนกเป็น

                -  สัญชาติพม่า            จำนวน              75,614    คน

                -  สัญชาติลาว            จำนวน                   378    คน

                -  สัญชาติอื่นๆ            จำนวน                   67     คน

การปกครอง

อำเภอเมืองสมุทรสาคร   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  18   ตำบล  116  หมู่บ้าน    คือ

1.   ตำบลมหาชัย (ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร)                22     ชุมชน

2.   ตำบลท่าฉลอม (ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร)               6      ชุมชน

3.   ตำบลโกรกกราก (ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร)            4      ชุมชน

4.   ตำบลท่าจีน                                                             7      หมู่บ้าน

5.   ตำบลชัยมงคล                                                         6      หมู่บ้าน

6.   ตำบลบางหญ้าแพรก                                                 6      หมู่บ้าน

7.   ตำบลกาหลง                                                           8      หมู่บ้าน

8.   ตำบลนาโคก                                                            6      หมู่บ้าน

9.   ตำบลนาดี                                                               9      หมู่บ้าน

10.  ตำบลบ้านเกาะ                                                        8      หมู่บ้าน             

11.  ตำบลบางกระเจ้า                                                     9       หมู่บ้าน             

12.  ตำบลโคกขาม                                                        10     หมู่บ้าน

13.  ตำบลบางน้ำจืด                                                        6     หมู่บ้าน     

14.  ตำบลบ้านบ่อ                                                          9      หมู่บ้าน

15.  ตำบลบางโทรัด                                                      10     หมู่บ้าน

16.  ตำบลท่าทราย                                                        8      หมู่บ้าน

17.  ตำบลคอกกระบือ                                                    6      หมู่บ้าน

18.  ตำบลพันท้ายนรสิงห์                                                8      หมู่บ้าน

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร  มีจำนวน   5   แห่ง ได้แก่

1.  เทศบาลนครสมุทรสาคร   

2.  เทศบาลตำบลบางปลา

3.  เทศบาลตำบลท่าจีน

4.  เทศบาลตำบลนาดี

5.  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร   มีจำนวน   12   แห่ง   ได้แก่

1.  อบต. คอกกระบือ

2.  อบต. โคกขาม

3.  อบต. บางกระเจ้า

4.  อบต. ท่าทราย

5.  อบต. บางน้ำจืด

6.  อบต. บ้านเกาะ

7. อบต. บ้านบ่อ

8. อบต. นาโคก

9. อบต. พันท้ายนรสิงห์

10. อบต. ชัยมงคล

11. อบต. บางโทรัด

12. อบต. กาหลง     

เศรษฐกิจ

1.  อุตสาหกรรม

     -  โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน   2,591   แห่ง

2.  ด้านการเกษตร

     -  ข้าวนาปี/ นาปัง         12    ราย   412          ไร่

     -  พืชผัก                    10    ราย   92.5         ไร่

     -  ไม้ผล                     437  ราย   3,612.19  ไร่

     -  ไม้ดอก/ไม้ประดับ    2      ราย   15            ไร่

     -  ประมง                             874       ครัวเรือน

     -  การปศุสัตว์                    1,028       ครัวเรือน 

     -  นากุ้ง                                20             ราย

     -  นาเกลือ                            54              ราย

ผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

1.  เบญจรงค์                     ตำบลนาดี,ตำบลบางโทรัด

2.  กระเป๋าหนัง                    ตำบลนาดี

3.  กะปิ                             ตำบลพันท้ายนรสิงห์ , ตำบลบ้านบ่อ

4.  ขนมไทย                       ตำบลบางโทรัด

5.  เรือจิ๋ว                           ตำบลท่าฉลอม

6.  น้ำพริก                         ตำบลกาหลง

แหล่งท่องเที่ยว

1.  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

2.  วัดใหญ่จอมปราสาท

3. พระโพธิสัตว์กวนอิม

4. วัดป่าชัยรังสี

5. ศาลพันท้ายนรสิงห์

การสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข

                -  โรงพยาบาลภาครัฐ                                 จำนวน              6      แห่ง

                -  ศูนย์บริการสาธารณสุข                            จำนวน              3      แห่ง

                -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล      จำนวน              24     แห่ง

                -  โรงพยาบาลเอกชน                                 จำนวน              4      แห่ง

                -  สถานพยาบาลเอกชน                              จำนวน              2      แห่ง

                -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                            จำนวน              80    แห่ง

                -  ร้านขายยาแผนโบราณ                            จำนวน              4      แห่ง