คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

1.  ชื่อสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2. ที่ตั้ง/การติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่  38  หมู่ที่  6    ถนนพระราม  2   ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  รหัสไปรษณีย์  74000   

โทรศัพท์  034 – 822974 

โทรสาร 034-822974

E-Mail : sakhon@nfesakhon.net

Website  http : // www.nfesakhon.net

3. สังกัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

      ประวัติความเป็นมาของ กศน.อำเภอ

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่   2   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2537  ใช้ชื่อสถานศึกษาเดิมว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสมุทรสาคร”   โดยใช้อาคารเรียนพิมพ์ดีดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาครเป็นสำนักงาน  ต่อมาได้ย้ายสำนักงานไปปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดคลองครุ   ถนนเศรษฐกิจ    ตำบลท่าทราย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

      ต่อมาปี  พ. ศ.  2542  กรมการศึกษานอกโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้มีนโยบายไม่ให้   สถานศึกษาใช้อาคารห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”  จึงได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารเรียนวิชาช่างเครื่องยนต์ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร    ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  และในปี พ.ศ.2551 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร”