คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

 

 
นายเอนก ปานทิพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

นางสาวสังวาล  แก้วกระโทก
ครู คศ 3

นางสมจิต  แสงด่วน
ครู คศ3

นางสมหมาย น้อยสุวรรณ
ครู คศ

นางน้ำฝน สนทอง
ครู คศ
   
     

นางนนทิยา  คำคุณ
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน

นางสาวสุขุมาล  แก้วจำนงค์
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน

นางสุรีวรรณ  อยู่ดี
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน

นางสาวรติรัตน์  รถทอง
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน
   

นางสุภมิตร   โตรื่น
ครูกศน.ตำบล

นายมานพ  คล้ายเพชร
ครูกศน.ตำบล

นางสาวจันอำพร  ภูเด่นผา
ครูกศน.ตำบล

นางสาวกมวรรณ  มาประชุม
ครูกศน.ตำบล

นายสัญญา บัวคล้าย
ครูกศน.ตำบล

นายเรืองวิทย์  เสริมผล
ครูกศน.ตำบล

นางสาวยุรี  เขียวเจริญ
ครูกศน.ตำบล

นายสุทธิ  ปราศัย
ครูกศน.ตำบล

นายจตุรวิทย์  บ้านเกาะ
ครูกศน.ตำบล

นายภวัต  โลกวิทย์
ครูกศน.ตำบล

นางสาวนภาลัย  สมิตานนท์
ครูกศน.ตำบล
นาง
ครูกศน.ตำบล

นางบุบผา  เสมานารถ
ครูกศน.ตำบล


นางเมทินี  คำพาที
ครูกศน.ตำบล

นางสาวสุทัชชา  แต้นำชัย
ครูกศน.ตำบล


นายสันติ นาคราชนิยม
ครูกศน.ตำบล

นางสาวดารัตน์  บุญญาหาร
ครูกศน.ตำบล

นางสาวกาญจนา  นันทบุตร
ครูกศน.ตำบล

นางรตนพร  ปิ่นสุวรรณ
ครูกศน.ตำบล

นางสาวกชวรรณ  ตุ่มประสงค์
ครูกศน.ตำบล

นางสาวพรทิวา  อ่วมเกตุ
ครูกศน.ตำบล


นางสาววลิดา  ดีสมบรูณ์
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน


นางสาวนิศารัตน์  ฉิมขันธ์
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน


นางพรรณภร  จันทิพย์วงษ์
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน