คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

สารสนเทศนักศึกษาลงทะเบียน

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2554

  ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554
ระดับประถมศึกษา 117 167
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น 774 980
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,179 1,567

 

2. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2555

  ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555
ระดับประถมศึกษา 194 211
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น 1,184 1,215
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,839 2,004

 

3. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2556

  ภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคเรียนที่ 1/2556
ระดับประถมศึกษา 199 195
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น 1,265 1,154
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,037 2,024

 

4. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2557

  ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาคเรียนที่ 1/2557
ระดับประถมศึกษา 329  
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น 1,202  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,896  

 

5. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2558

  ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 1/2558
ระดับประถมศึกษา    
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

สารสนเทศนักศึกษาจบการศึกษา

1. จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีงบประมาณ 2554

  ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554
ระดับประถมศึกษา - -
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น - 19
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - 22

 

2. จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีงบประมาณ 2555

  ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555
ระดับประถมศึกษา 19 28
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น 174 157
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 281 245

 

3. จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีงบประมาณ 2556

  ภาคเรียนที่ 2/2555 ภาคเรียนที่ 1/2556
ระดับประถมศึกษา 42 18
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น 190 133
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 288 266

 

4. จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีงบประมาณ 2557

  ภาคเรียนที่ 2/2556 ภาคเรียนที่ 1/2557
ระดับประถมศึกษา - -
ระดับมัยธยมศึกษาตอนต้น - -
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - -