• กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดสอนและบริการย้อมผ้าสีดำ ฟรี
  • โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • พิธีเปิดโรงเรัยนผู้สูงอายุ"โรงเรียนดอกลำดวน"ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยท่านโชติพัฒน์ สิชฌรังสี เป็นประธานพิธีเปิด วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการกลุ่มเป้าหมายพิเศษและคณะ UNESCO เยี่ยมชมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีผอ.เอนก ปานทิพย์และคณะครูให้การต้อนรับ


 

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษากศน. โดยมี ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศึกษาเป็นประธาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสาคร 1


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษากศน. โดยมี นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล พร้อมคณะครูกศน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสาคร 1


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษากศน. โดยมี ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศึกษาเป็นประธาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสาคร 1กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 18 ตำบล วันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสาคร 1
โครงการผู้ว่าสัญจรเยี่ยมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ณ ตำบลนาดี วันที่ 28 มกราคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมคณะตรวจเยี่ยม ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญบ้าน กลุ่มวิสาหกิจ และประชาชนตำบลนาดี ให้การต้อนรับ


บริษัท มหาชัยเคเบิ้ลทีวี บันทึกเทปโทรทัศน์การจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตัดผมเสริมสวยสตรี ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและการนวดเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่ 27 มกราคม 2558โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2558 ณ วัดนาโคก กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครนำกิจกรรม ออกหน่วยให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ตัดผม-เสริมสวย รถโมบายเคลื่อนที่ นำเสนอความรู้ประชาคมอาเซียนและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน ในเขตตำบลนาโคก วันที่ 26 มกราคม 2558
กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครจัดโครงการกศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ" ให้กับประชาชนในแต่ละตำบล 18 ตำบล เปิดหลักสูตรระยะสั้น ตามความสนใจของประชาชนในตำบลเช่นวิชา การทำซาลาเปา การทำขนมเค้ก การทำสบู่สมุนไพร การทำปลาหมึกย่าง ฯลฯ โดยมีวิทยากรให้ความรู้และใช้กศน.ตำบลเป็นฐานการเรียนรุ้ ตั้งแต่วันที่ 5-15 มกราคม 2558


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป. ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศึกษาและคณะครู ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 17 มกราคม 2558 ณวัดกลางอ่างแก้ว และกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 18 มกราคม 2558


หน้า