• กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดสอนและบริการย้อมผ้าสีดำ ฟรี
  • โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • พิธีเปิดโรงเรัยนผู้สูงอายุ"โรงเรียนดอกลำดวน"ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยท่านโชติพัฒน์ สิชฌรังสี เป็นประธานพิธีเปิด วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่านิยม 12 ประการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับนักศึกษา วันที่ 26,28 พฤษภาคมและวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยามกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาคร 1 โดยมีนายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปี 2558  โดยมีนายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสาคร1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้กับนักศึกษากศน. ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 โดยมีผอ.เอนก ปานทิพย์ เป็นประธานในพิธีกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมการใช้หลักสูตรกศน.สำหรับเด็กไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประกันคุณภาพ โดยมีผอ.เอนก ปานทิพย์เป็นประธาน


 

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้สูงอายุทั้ง 18 ตำบล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสาคร1 

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ ให้กับนักศึกษากศน.โดยมีนายรังสรรค์ เจียรนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสาคร 1พิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยผอ.เอนก ปานทิพย์ กล่าวปิดโครงการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสาคร1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษากศน. โดยมี ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศึกษาเป็นประธาน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสาคร 1


หน้า