• โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  • การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาค
  • พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ 8 ต.ค. 2558 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีผู้สูงอายุจาก 18 ตำบลในเขต อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ในช่วงวัย ให้เกิดคุณค่า และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือ วันที่ 8 กันยายน 2558 โดยมีท่านวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษา โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาคร1

 

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร บุคลากรและคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำทางการเรียนรู้ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการตลาดนัดสุขภาพผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติวันแม่ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษา "โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร" วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ณค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จ.ราชบุรี โดยมีท่านผอ.เอนก ปานทิพย์ เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดโตรงการร่วมด้วยด้วยคณะครูอาจารย์


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยมีท่านผอ.เอนก ปานทิพย์ เป็นประธานในพิธี วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสาคร1
กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุทั้ง 18 ตำบล วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสาคร 1
กศน.เมืองสมุทรสาครจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษา โครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ค่ายรามราชนิเวศน์ และพระนครคีรี จ. เพชรบุรีหน้า