• โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  • การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาค
  • พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำเดือน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบางกระเจ้า โดยบริการเสริมสวย ตัดผม บริการนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร กศน.สมุทรสาคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาครเรียนที่ 2/2558 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานราชภักดิ์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานราชภักดิ์ บูรพมหากษัตริย์ 7 มหาราช อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะ UN และกระทรวงศึกษาธิการพม่าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน กศน.สำหรับเด็กต่างด้าว วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกข้อตกลงเทศบาลตำบลนาดีกับกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปี 2558 ร่วมโครงการเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ เทศบาลตำบลนาดี ตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร


การประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับ

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 วันที่ 15 ต.ค. 2558 ณ วัดบางตะคอย หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล โดยนำ กิจกรรมฝึกอาชีพ ตัดผม-เสริมสวย นวดเพื่อสุขภาพ ให้บริการกับประชาชน และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างอาชีพ ให้กับประชาชน ตำบลชัยมงคล และตำบลใกล้เคียง

หน้า