กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี 2559 สรงน้ำพระประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รดน้ำขอพรผู้บริหารกศน.แสดงความกตัญญูสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม

โครงการศึกษาดูงานจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร และภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ จังหวัดกระบี่

งานการศึกษาพัฒนาสังคมชุมชน โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม โดยมี คุณ จุไร ปานทิพย์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2559 ณ วัดศรีเมือง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยนำกิจกรรม โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน..หนึ่งอาชีพ" วิชาการทำขนมชั้น และบริการ นวดแผนไทย ตัดผม-เสริมสวย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

สอบปลายภาคเรียน ที่ 2/2558 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สนามสอบโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และสนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฏร์) สนามสอบโรงเรียนอันนาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมเชิงปฎิบัติการแผนจุลภาค กศน.ตำบล(Micro Planning)และการกรอกข้อมูลคำรับรองปฎิบัติการในระบบ DMIS ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสาคร ๑

โครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ KM กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

]

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 โครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ค่ายนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

หน้า