• กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดสอนและบริการย้อมผ้าสีดำ ฟรี
  • โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • พิธีเปิดโรงเรัยนผู้สูงอายุ"โรงเรียนดอกลำดวน"ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยท่านโชติพัฒน์ สิชฌรังสี เป็นประธานพิธีเปิด วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมให้ความรู้ตามโครงการพระราชดิริ เศรษฐกิจพอเพียง วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองปีกนก

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. (ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน) วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

กิจกรรมสมุทรสาครรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ลานสาครบุรีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

การนิเทศเพื่อการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2559 วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม Km กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โครงการอบรมให้ความรู้ตามรอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสาคร ๑ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ณ วัดบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยนำกิจกรรม บริการ นวดแผนไทย ตัดผม-เสริมสวย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมส์การเรียนรู้อาเซียน และโครงการ"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ"การทำวุ้นแฟนซี

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โครงการอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2559 ณ โรงเรียนวัดปัจจันดาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยนำกิจกรรม บริการ นวดแผนไทย ตัดผม-เสริมสวย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมส์การเรียนรู้อาเซียน และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร สืบสานประเพณีสงกรานต์ปี 2559 สรงน้ำพระประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รดน้ำขอพรผู้บริหารกศน.แสดงความกตัญญูสืบสานประเพณีไทยอันงดงาม

หน้า