• โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  • การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาค
  • พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้อำนวยการ ผอ.เอนก  ปานทิพย์ คณะครูอาจารย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดทำ micro planing ของกศน.ตำบล 18 ตำบล วันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.จังหวัดสมุทรสาคร


โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557ณ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครนำกิจกรรม ออกหน่วยให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ตัดผม-เสริมสวย รถโมบายเคลื่อนที่ นำเสนอความรู้ประชาคมอาเซียนและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน ในเขตตำบลโคกขาม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ให้กับนักศึกษา กศน.  ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศึกษา และคณะครู จัดกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดหลังศาลประสิทธิ์
 


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดปฐมนิเทศนักศึกษากศน. ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานกล่าวปฐมนิเทศใหม่ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 กันยายน 2557
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตรสดใส ร่างกายแข็งแรง วันที่ 11 กันยายน 2557
การแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 4 วันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมประจำเดือนและทำบุญเลี้ยงพระขึ้น สำนักงานใหม่

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ผอ.กศน.อำเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน, กำนัน, สารวัตรกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ปลัดเทศบาลตำบลท่าจีน, สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ 4 ต.ท่าจีน ออกปฏิบัติการตามนโยบาย คสช. เพื่อดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน Re X-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า และสิ่งผิดกฎหมาย ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดน้อยนางหงษ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ผอ.กศน.อำเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5, กำนัน, สารวัตรกำนัน,ปลัดเทศบาลตำบลท่าจีน และพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต.ท่าจีน ออกปฏิบัติการตามนโยบาย คสช. เพื่อดำเนินการประชาคมหมู่บ้าน Re X-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า และสิ่งผิดกฎหมาย


หน้า