วันที่ 9 พ.ย. 2560 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรม พิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียน และเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร


 โรงเรียนดอกลำดวนอำเภอเมืองสมุทรสาคร กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 21 ตุลาคม 2559


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครย้อมให้ฟรี ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ธีเปิดโรงเรัยนผู้สูงอายุ"โรงเรียนดอกลำดวน"ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยท่านโชติพัฒน์ สิชฌรังสี เป็นประธานพิธีเปิด วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาษารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส)จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู กศน.(ครู ค )ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร หลักสูตรการประยุกค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมคุ้มกันยาเสพติด ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2559 ณงห้องประชุมสาคร 1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

หน้า