วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ผอ เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.เมืองสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอบรม โครงการให้ความรู้ด้านดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) และ หลักสูตร E-Commerce สอนชุมชนการเปิดร้านค้าออนไลน์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมสาคร1 กศน.เมืองสมุทรสาคร

วันที่14 มิถุนายน 2561 สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร, กศน. อำเภอเมืองสมุทรสาคร, ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทสาคร ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองสมุทรสาคร. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร และกศน.ตำบลชัยมงคล ร่วมกิจกรรมการออกหน่อยบริการตามโครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ ผู้ยากไร้แก้ไขปัญหาความยากจนและกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดี ณ วัดปากบ่อ ตำบลชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา. ด้านการใช้บริการด้านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิทยุเพื่อการศึกษาสื่อการศึกษาออนไลน์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานเปิดอบรมโครงการให้ความรู้ดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจ (Digital Literacy Curriculum) และ หลักสูตร E-Commerce สอนชุมชนการเปิดร้านค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมสาคร1

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ผอ. เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคม ในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี "กิจกรรมส่งเสริมการใช้มุม มสธ." ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมรายการมุมมองใหม่ Five Focus ททบ5 ถ่ายทำคลิป การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสัญชาติไทย. ของกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

https://www.youtube.com/watch?v=okwGIUTjaCg

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนดอดลำดวนศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย กศน เมืองสมุทรสาคร.จัดประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ ตรวจสุขภาพ และการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของวิทยากรจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสาคร 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561กศน.อำเภอเมืองสมุทครสาคร จัดกิจกรรมโครงการ smart ONIE เพื่อสร้าง Smart farmer โดยมี นายเอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิด 

วันที่ 25 เมษายน 2561 ผอ มนตรี ลิมาภิรักษ์ รองฯ รัชนุช สละโวหาร ผอ เอนก ปานทิพย์ คณะครู บุคลากร กศน. เมืองสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับ นาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวอาสารักษาดินแดน ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน. เมืองสมุทรสาคร ทั้งนี้ มีนักศึกษา กศน.เมืองสมุทรสาครเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนที่ง่ายต่อการชักจูงเข้าไปกระทำผิดหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 16 พ.ย.60 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ นำช่างตัดผม นวดเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้บริการประชาชน ณ วัดกระซ้าขาว ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

หน้า